قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

در واقع این نقاشی ها حاصل نوعی بازی گوشی است میان نقاشی تصویرسازی و معماری

گاهی از دوستی پرتره ای می کشیدم و با مجموعه ای از صفحات و احجام صورت او رو تجزیه یا ترکیب می کردم

و همواره به این نکته توجه داشتم که میان این جمله اشکال چیزی وحدت بخش می باید حضور می داشت

گاهی این نقش رو لوله هایی بازی می کردند که این لوله ها گاهی از درون خود خط لوله ی آب یا گازی می شدند

و از پرتره ی اصلی انرژی می گرفتند 

در این میان گاهی به جنبه های حسی و رفتاری پرتره و گاهی به جنبه هایی حسی اسکیس ها معماری می پرداختم

و در مواردی صرفا بازی و تجربه بود که این شد ...